Uključi se

Inkluzija Roma i drugih
marginalizovanih grupa u Srbiji

InR program kroz zajedničko delovanje nacionalnih i lokalnih institucija, civilnog i privatnog sektora pruža podršku korisnicima za bolje pozicioniranje na tržištu rada kroz različite vidove aktivnosti. Korisnicima su na raspolaganju kratkoročne i dugoročne, formalne i neformalne obuke, pomoću kojih im se povećavaju šanse za zaposlenje. Pored ovih mera, program u saradnji sa privatnim sektorom, organizuje specijalizovane prakse i obuke za potrebe poslodavaca. Važan element programa je podrška korisnicima u samozapošljavanju, stoga InR program stavlja akcenat na edukaciju i savetovanje za započinjanje sopstvenog biznisa, ali i dodeli opreme. Program takođe stavlja fokus na direktni rad sa zajednicom i korisnicima kako bi ih animirali i motivisali za aktivno uključivanje u razvoj lokalne zajednice. Partnerske organizacije sprovode aktivnosti kao što su karijerno vođenje i savetovanje, (psiho) socijalna podrška, pravna pomoć i ostala pomoć u procesu socijalnog uključivanja Roma i Romkinja i reintegraciji povratnika/ca.

pročitajte više...

Upoznaj, ne sudi

O kampanji „Upoznaj, ne sudi“

Predrasude prema Romima i dalje su široko rasprostranjene u Srbiji i nastavljaju da motivišu diskriminatorno ponašanje i nasilje nad pripadnicima ove populacije. U srpskoj javnosti o Romima i Romkinjama se retko govori u pozitivnom kontekstu. Romi privlače pažnju samo kada se izveštava o kakvom incidentu ili nehigijenskim uslovima u kojima najčešće žive. Predrasude prema Romima preovlađuju među mladima iz većinskog stanovništva koji imaju malo ili nimalo interakcije sa svojim vršnjacima iz romske zajednice i koji pokazuju alarmantno visok nivo etničke distance prema Romima. Devojčice i žene romske nacionalnosti obično doživljavaju višestruku diskriminaciju unutar i izvan romske zajednice, što je dodatna prepreka za njihovo ostvarivanje Ustavom i zakonima garantovanih prava.
Kroz kampanju «Upoznaj, ne sudi», Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije (MRZBSP), u partnerstvu sa Udruženjem građana „Ternipe“, Centrom E8, Romskom ženskom mrežom Srbije i Nacionalnim savetom romske nacionalne manjine (NSRNM), želi da utiče na promenu stavova društva kroz osnaživanje mladih ljudi da efikasno odgovore na predrasude i diskriminaciju, sprovođenjem kampanje za eliminisanje stereotipa i osnaživanjem Romkinja da preduzmu adekvatne akcije protiv višestruke diskriminacije.
U okviru kampanje biće distribuirane video poruke protiv stereotipa uz angažovanje mladih influensera, organizovati anti-diskriminacione akcije u 10 srednjih škola, kao i održavati panel diskusije sa ciljem podizanja sveti o ovom problemu i iniciranja pokretanja aktivnosti u cilju prevencije i boljeg reagovanja u slučajevim diskriminacije i nasilja prema Romskoj zajednici.

pročitajte više...

569

Obučenih

866

Usluga pružena korisnicima

110

Zaposlenih

1155

Obučenih za antidiskriminaciju

2

Kampanje

1026

Žene podržano kroz mere

Izdvajamo za Vas

Vesti i događaji

13.01.2022.

JAVNI POZIV ZA OBUKU I PRAKSU ZA ZANIMANJE: POMOĆNIK ELEKTROINSTALATERA
više o ovome...

11.01.2022.

Nova grupa polaznika uspešno završila obuku za radnike obezbeđenja u Pirotu
više o ovome...

29.12.2021.

Potpisan Memorandum o saradnji sa programom Nemačke razvojne saradnje „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji“
više o ovome...

21.12.2021.

Održano je svečano otvaranje salona lepote naših korisnica
više o ovome...

Uključite se u jednu od naših aktivnosti

Izdvajamo za vas