Antidiskriminacija

Program posebnu pažnju obraća na mere antidiskriminacije i suzbijanje stereotipa prema romskoj nacionalnoj manjini, sa posebnim akcentom na žene koje su izložene višestrukoj diskriminaciji. Glavni cilj aktivnosti su senzibilizacija i razvoj kapaciteta državnih aktera i civilnog društva u sprovođenju rodno osetljivih antidiskriminacionih mera (obuke i kampanje) kao doprinos smanjenju stereotipa i diskriminacije ciljne grupe. Aktivnosti koje se sprovode su:

  • Akreditovane obuke za zdravstvene i socijalne radnike u 17 opština i gradova u Srbiji
  • Kampanje za suzbijanje stereotipa i diskriminacije Roma
  • Jačanje kapaciteta za primenu Pravilnika o postupanju ustanova u slučajevima diskriminacije u obrazovanju
  • Podrška Povereniku za zaštitu ravnopravnosti građana
  • Podrška Zaštitniku građana
  • Podizanje kapaciteta Alijanse protiv diskriminacije Roma
  • Kampanja u saradnji sa Nacionalnim savetom i Republičkim zavodom za statistiku za informisanje Roma o značaju izjašnjavanja o nacionalnoj pripadnosti na predstojećem popisu stanovništva 2021. godine

Dr. Tanja Jovanović

savetnica

Email: tanja.jovanovic@giz.de