3. 11. 2020.

JAVNI POZIV ZA ORGANIZATORE OBUKA ZA UČEŠĆE U PROGRAMU: ZAPOŠLJAVANJE PUTEM STRUČNIH OBUKA ZA ROME I DRUGE MARGINALIZOVANE GRUPE U SRBIJI

U OKVIRU PROJEKTA INKLUZIJA ROMA I DRUGIH MARGINALIZOVANIH GRUPA (InR projekat)

Projekat Nemačke razvojne saradnje ’’Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji’’ realizuje Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ uz podršku GFA consulting group GMbH. Jedan deo projekta je usmeren na podršku marginalizovanim grupama da poboljšaju svoj položaj na tržištu rada kroz unapređenje znanja i veština. S tim ciljem, InR projekat je već organizovao stručne obuke za poznate poslodavce u saradnji sa različitim kompanijama (videti www.ukljucise.org) i uspešno unapredio veštine i potencijal za zapošljavanje korisnika projekta. Neki od organizatora obuka koji su učestvovali u projektu do sada su Goša Weld Team, Edukativni centar za obuke u profesionalnim i radnim veštinama i druge. Kako bi se dosadašnje iskustvo unapredilo, u okviru InR projekta raspisan je javni poziv za organizatore obuka iz cele Srbije da se prijave (zajedno sa kompanijom/ama), razviju i realizuju obuke praktičnih veština, a sa krajnjim ciljem zapošljavanja Roma/kinja i drugih marginalizovanih grupa.

Marginalizovane grupe u smislu ovog poziva podrazumevaju sledeće gupe:

 • Romi/Romkinje (najmanje 60% polaznika/ca mora biti iz ove grupe),
 • Povratnici iz Nemačke i drugih zemalja Evropske Unije,
 • Dugoročno nezaposleni (nezaposleni duže od godinu dana),
 • Osobe mlađe od 30 godina,
 • Žene,
 • Osobe sa invaliditetom,
 • Samohrani roditelji,
 • Osobe starije od 50 godina,
 • Tehnološki viškovi.

Ko može da se prijavi?

Program je namenjen pružaocima obuka sa iskustvom u razvoju i sprovođenju treninga praktičnih veština u cilju povećanja znanja i veština i zapošljavanja marginalizovanih grupa. Pružaoci obuke u smislu ovog poziva su sva pravna lica registrovana za razvoj i sprovođenje obuka praktičnih veština za tržište rada, bez obzira na njihov status akreditacije kod Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja. Bez obzira na zanimanje i sadržaj obuke, njeno trajanje mora biti ograničeno na tri meseca i / ili 480 sati, dok najmanje 80% trajanja mora biti posvećeno praktičnim veštinama i održano u uslovima koji odgovaraju onim na stvarnom radnom mestu (odnosno na stvarnom radnom mestu u kompaniji ili u prostorijama organizatora obuke koji odgovaraju uslovima u kompaniji). Minimalni broj učesnika za koje obuka može biti organizovana je 5 (pet).

Koristi za organizatore obuka:

 • Nadoknada troškova teorijske obuke,
 • Nadoknada dela troškova praktične obuke (npr. trošak alata, radnih odela, materijala, opreme),
 • Nadoknada dela troškova nadoknada/plata za polaznike/ce, uključujući troškove prevoza i osiguranja.

Dodatna besplatna podrška za organizatore obuka koju pružaju GFA, projekat InR i lokalni partneri:

 • Stručna podrška u regrutovanju i odabiru polaznika, prema uslovima poziva,
 • Psiho-socijalna podrška i mentorstvo za polaznike, po potrebi. Napomena: Ako pružalac obuke može sam da obezbedi ovu vrstu podrške polaznicima, trošak ove usluge takođe može biti deo budžeta za obuku. Za one organizatore obuka koji ne mogu sami da obezbede ovu uslugu, ona će biti organizovana u okviru projekta.

Kriterijumi za učešće:

 • Organizator obuke mora biti registrovan u Agenciji za privredne register Republike Srbije najmanje dve godine,
 • Organizator obuke mora imati pozitivan finansijski rezultat u prethodnoj poslovnoj godini,
 • Organizator obuke mora biti registrovan na teritoriji Republike Srbije,
 • Organizator obuke mora da obezbedi uslove za obuku na radnom mestu ili u sopstvenim prostorijama ili u prostorijama drugog pravnog lica u skladu sa propisima o bezbednosti i zdravlju na radu, kao i svim ostalim relevantnim propisima Republike Srbije,
 • Organizator obuke mora imati iskustvo u organizaciji i sprovođenju obuka praktičnih veština, obuka na radnom mestu ili druge vrste obuke usredsređene na povećanje zapošljivosti i zapošljavanje marginalizovanih grupa,
 • Organizator obuke mora da obezbedi vezu i saradnju sa poslodavcima kojima je potrebna radna snaga, koji nude pristojne uslove rada i koji će obezbediti zaposlenje za najmanje 60% učesnika obuke,
 • Organizator obuke mora imati iskustvo u sprovođenju obuka praktičnih veština za marginalizovane i osetljive grupe i njihovom zapošljavanju,
 • Organizator obuke mora poštovati principe rodne ravnopravnosti i jednakih mogućnosti za sve učesnike.
 • Organizator obuke mora da obezbedi poštovanje svih važećih pravila i propisa u vezi sa pandemijom virusa Covid19.

Napomena: Pružaoci obuka sa jakim vezama sa poslodavcima i iskustvom u facilitaciji zapošljavanja korisnika iz ciljnih grupa će imati prednost pri odlučivanju. Takođe, predlozi koji podrazumevaju partnerstvo sa jednom ili više kompanija će imati prednost pri odlučivanju.

Obaveze odabranih organizatora obuka:

 • Da imenuje dovoljno osoblja sa odgovarajućom stručnošću i iskustvom za sprovođenje obuke praktičnih veština,
 • Da učestvuje u regrutovanju i odabiru polaznika,
 • Da koordinira i sprovodi obuku u skladu sa odobrenim programom obuke,
 • Da sprovede obuku u uslovima koji odgovaraju uslovima na stvarnom radnom mestu. Pružalac obuke može organizovati obuku u sopstvenim prostorijama, ukoliko one ispunjavaju ovaj uslov ili može ispuniti ovaj uslov udruživanjem sa jednom ili više kompanija i organizovanjem obuke u njihovim prostorijama,
 • Da potpiše ugovore sa odabranim polaznicima za vreme trajanja obuke, u skladu sa relevantnim radnim zakonodavstvom i propisima o zaštiti na radu, kao i svim ostalim propisima relevantnim za određena zanimanja i/ili kategoriju polaznika. Pružalac obuke može ovu obavezu preneti na partnersku kompaniju / kompanije;
 • Da organizuje završni ispit za polaznike i izda sertifikate ili potvrde polaznicima koji polože;
 • Kroz partnerstvo sa jednom ili više kompanija, da osigura ponude za posao za najmanje 60% polaznika. Da bi dobili ponudu za posao, polaznici moraju ispuniti kriterijume koje su postavile kompanije, a koji uključuju, ali nisu ograničeni na, uspešno završenu obuku,
 • Da redovno podnosi izveštaje i druge informacije o svim promenama bitnim za sprovođenje obuke, da sarađuje sa projektom InR i GFA consulting group u svim promotivnim aktivnostima, kao i da obezbedi sve informacije koje su potrebne za monitoring i evaluaciju obuke.

Napomena: Ko-finansiranje troškova obuke nije obavezno, ali predlozi koji podrazumevaju ko-finansiranje troškova (uključujući troškove nadoknada za polaznike) će imati prednost pri odlučivanju.

Procedura za prijavljivanje i rokovi

Korak 1:

Popunite prijavni formular na srpskom jeziku i pošaljite na e-mail: marijana.simic@gfa-group.de.

Korak 2:

Aplikanti koji uspešno prođu prvi korak selekcije će biti pozvani da podnesu sledeća dokumenta:

 • Kopija rešenja iz Agencije za privredne registre,
 • Skeniran finansijski izveštaj za prethodnu godinu.

Rok za prijavljivanje je 15.12.2020. godine.

Proces evaluacije i kriterijumi za ocenu

Podnete prijave će biti ocenjivane na osnovu kriterijuma koji su u skladu sa ciljevima i prioritetima projekta „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji“. Pružaoci obuka čiji predlozi najviše doprinose ciljevima projekta će biti izabrani. Aplikacije će ocenjivati tim evaluatora koje će imenovati GFA consulting group i InR projekat.

Kriterijumi za ocenu aplikacija su navedeni ispod. Po potrebi, tim evaluatora će se konsultovati sa predlagačima i tražiti dodatne informacije i/ili posetiti organizatora obuke i/ili kompaniju. Procenjeno trajanje procesa evaluacije je, u zavisnosti od broja prijava, četiri nedelje.

Kriterijumi za ocenu aplikacija su:

 1. Profil podnosioca predloga / konzorcijuma – ukupno 28/100 poena
  • Stepen razvijenosti opštine/grada u kom će se obuka održati,
  • Kvalifikacije i iskustvo trenera i eksperata uključenih u obuku,
  • Broj i profil kompanija članica konzorcijuma,
  • Iskustvo u sprovođenju sličnih obuka,
  • Iskustvo sa GIZ-om ili drugim donatorima,
  • Ulaganje u zajednicu i zaštita životne sredine
 2. Perspektive za zapošljavanje za predloženo zanimanje – ukupno 29/100 poena
  • Potražnja za datim zanimanjem na lokalnom tržištu rada i među ciljnom grupom,
  • Veštine i znanje koje će polaznici/ce dobiti,
  • Procenat polaznika/ca koje će se zaposliti nakon treninga,
  • Početna plata za predloženo zanimanje,
  • Mogućnosti za napredovanje i dalji razvoj.
 3. Socijalna inkluzija – ukupno 23/100 poena
  • Iskustvo pružaoca obuke sa ciljnom grupom,
  • Uslovi za rad tokom i nakon treninga,
  • Vrsta i trajanje ugovora koje će biti potpisani sa polaznicima.
 4. Finansijski kriterijumi – ukupno 20/100 poena
  • Cena obuke po polazniku,
  • Procenat ko-finansiranja od strane pružaoca obuke i/ili kompanija članica konzorcijuma.

Predlozi koji uključuju više kompanija, više polaznika, šire geografsko područje, tražena zanimanja i veći procenat zapošljavanja će imati prednost pri odlučivanju. Ukoliko postoje, specifični uslovi na lokalnom tržištu rada će biti uzeti u obzir.
Napomena: GFA consulting group zadržava pravo da odbaci bilo koji predlog koji sadrži netačne/lažne informacije ili koji podrazumeva nedostojanstvene uslove rada. GFA consulting group nije u obavezi da prihvati bilo koju podnetu prijavu.

Više informacija i uputstava se može pronaći na www.ukljucise.org. Sva pitanja u vezi sa javnim pozivom poslati na marijana.simic@gfa-group.de do 07.12.2020. godine.

DOWNLOAD:

Prijavni formular za pružaoce obuka
Kriterijumi za ocenjivanje pružaoca obuka
Prezentacija konkursa za organizatore obuka
Pitanja i odgovori