Lokalni nivo

Radi uspešnog sprovođenja Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja, program je usmeren na poboljšanje uslova za ostvarivanje ciljeva i Strategije u izabranim gradovima i opštinama. Pomoću mera jačanja strukture i mehanizama za njenu implementaciju na lokalnom nivou i razvoj individualnih, organizacionih kapaciteta relevantnih aktera i njihovog umrežavanja, sprovode se aktivnosti:

  • Saradnja sa izabranim gradovima i opštinama;
  • Jačanje struktura i kapaciteta izabranih gradova i opština u oblasti socijalnog uključivanja Roma i Romkinja i drugih marginalizovanih grupa, kao i reintegracije povratnika/ca;
  • Pospešivanje saradnje između javnog, privatnog i civilnog sektora, sa fokusom na zapošljavanje Roma i Romkinja, povratnika/ca i drugih marginalizovanih grupa;
  • Osnaživanje organizacija civilnog društva za direktan rad sa zajednicom, u pružanju različitih mera za socijalno uključivanje Roma i Romkinja i drugih marginalizovanih grupa, kao i reintegraciju povratnika/ca;
  • Finansijska podrška lokalnim samoupravama za realizaciju program za zapošljavanje teško zapošljivih kategorija (Inicijativa za inkluziju – faza II);
  • Primena aktivnih mera za podsticanje zapošljavanja Roma i Romkinja, povratnika/ca i drugih marginalizovanih grupa (mere karijernog vođenja i savetovanja, mere stručnih obuka za tržište rada i za poznate poslodavce i mere za podršku započinjanju mikro biznisa).

Robert Bu

tim lider

Email: robert.bu@giz.de