8. 4. 2022.

Međunarodni dan Roma

Danas se obeležava Međunarodni dan Roma, dan proslave romske kulture i podizanja svesti o izazovima sa kojima se Romi suočavaju i danas. U okviru programa „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji“ od 2018. godine, pruža se podrška Vladi Republike Srbije u uspostavljanju i sprovođenju mehanizama za Socijalnu inkluziju Roma i Romkinja.

Kroz različite mere podrške zaposleno je više od 820 osoba, preko 3000 ljudi obuhvaćeno je različitim merama za zapošljavanje, pruženo je više od 1800 psiho-socijalnih i pravnih usluga, više od 1400 lica pohađalo je različite programe obuke, više od 1150 zdravstvenih, socijalnih radnika, nastavnika i prosvetnih radnika učestvovalo je u anti diskriminacionim obukama, sprovedena je kampanja „Upoznaj, ne sudi!“, u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i OCD „Ternipe”, podržana su tri istraživanja za potrebe Poverenice za zaštitu ravnopravnosti, više od 34500 higijenskih i prehrambenih paketa za oko 14000 porodica podeljeno je u 40 gradova i opština kao odgovor na pandemiju COVID-19, podrška u formiranju Koordinacionog tela za unapređenje položaja i socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji i Stručne grupe, podržava se proces izrade Akcionog plana za sprovođenje Strategije za Socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji.

U prethodnim godinama su postignuti značajni rezultati u poboljšanju položaja Roma i Romkinja u Srbiji, ali se oni i dalje suočavaju sa mnogim izazovima na putu ka potpunoj socio-ekonomskoj inkluziji. U saradnji sa partnerima iz javnog, civilnog i privatnog sektora, Nemačka razvojna saradnja u Srbiji će kroz Program Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji i u narednom periodu pružati podršku za potpuno uključivanje i ravnopravne šanse za sve Rome i Romkinje, ali i druge marginalizovane gruep i raditi na inkluzivnoj budućnosti sa svim partnerima.

Baxtalo tumenge 8to Aprili!

Srećan međunarodni dan Roma!