Nacionalni nivo

Glavni politički partner na programu je Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog. Program pruža podršku u savetovanju partnerskskih institucije u sprovođenje „Strategije za socijalno uključivanje Romkinja i Roma u Republici Srbiji za period 2016-2025“, da bi se izgradile neophodne strukture i procesi, kao i odgovarajući sistem za praćenje i evaluaciju. Međusektorska saradnja kako na nacionalnom, tako i na lokalnom nivou, te među nivoima čini bitan sastavni deo tih konsultacija. Aktivnosti koje se sprovode su:

  • Analiza implementacije i upravljanja "Strategijom za socijalno uključivanje Roma i Romkinja za period 2016-2025. godine" sa preporukama
  • Istraživanje javnog mnjenja odnosa građana prema merama inkluzije Roma
  • Razvoj instrumenata i obuke za praćenje Strategije
  • Podrška u pripremi godišnjih izveštaja Koordinacionog tela

Dr. Tanja Jovanović

savetnica

Email: tanja.jovanovic@giz.de