11. 12. 2019.

Projekti za zapošljavanje teže zapošljivih grupa stanovništva

Inicijativa za inkluziju pokrenuta je sredinom 2017. godine kada je Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ) i Stalna konferencija gradova i opština otpočela saradnju na ovom projektu sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Nacionalnom službom za zapošljavanje, Timom za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva i Komesarijatom za izbeglice i migracije RS. Projekat je iniciran sa namerom da pruži podršku gradovima i opštinama Srbije da razviju inovativna i održiva rešenja za zapošljavanje marginalizovanih i teže zapošljivih grupa stanovništva, sa posebnim akcentom na stvaranje uslova za zapošljavanje povratnika iz zemalja EU - tražilaca azila, Roma i drugih marginalizovanih društvenih grupa. U prvoj fazi Inicijativa za inkluziju je podržala sedam gradova i opština (Požarevac, Arilje, Sokobanja, Kučevo, Novi Pazar, Bečej i Mladenovac) da zaposle ukupno 236 osoba. Zbog postignutih dobrih rezultata, sprovođenje „Inicijative za inkluziju“, druga faza, nastavlja se u okviru GIZ projekta „Inkluzija Roma i ostalih marginalizovanih grupa u Srbiji“.

Naime, Nemačko Ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ) ovlastilo je GIZ da sprovede projekat „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji“, u partnerstvu sa Kabinetom potpredsednice Vlade Republike Srbije kao predsednice Koordinacionog tela za praćenje realizacije Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji za period od 2016. do 2025. godine. Sredstvima Nemačke razvojne saradnje u ovoj fazi projekta biće podržano devet odabranih projekata gradova, i opština u iznosu do 150.000EUR - Valjevo, Požarevac, Sombor, Vršac, Bač, Kraljevo, Raška, Novi Pazar i Apatin namenjenih stvaranju novih mogućnosti za zapošljavanje pomenutih marginalizovanih grupa. Predloženi projekti, između ostalog, uključuju sledeće teme i aktivnosti: održiva poljoprivreda uz obuke krоz tеоriju i praksu zа bаvljenjе pоljоprivredom, otpočinjanje sopstvenog posla – samozapošljavanje, podrška razvoju socijalnog preduzetništva, osposobljavanje za rad žena na poslovima gerontodomaćice uz posebnan fokus na zapošljavanje žena Romske nacionalne pripadnosti, reciklaža i nabavka prateće opreme za primarnu selekciju otpada uz obuku nezaposlenih i priprema za samostalno poslovanje u sakupljanju reciklažnih sirovina. Svi projekti uključuju niz različitih obuka namenjenih zapošljavanju Roma i ostalih marginalizovanih grupa u Srbiji.