PARTICIPIRI

INKLUZIA E ROMENGI THAJ AVER MARGINALIZUIME GRUPENGI AN I SRBIA

InR projekto unzarel o suporto e dženenge save si len lačhimos thaj ageja von maj lokhes arakhen piri pozicia po marketo e bućako prekal averikane aktivitetura. Akava suporto resel e targetirime grupenge prekal khetanikano keripe e nacionalne thaj lokalne instituciengo, e civilnone thaj privatnone sektoresko. E dženenge saven si len lačhimos akalesta , pi dispozicia ačhen lenge harnevaktoske thaj lungonevaktoske, formalne thaj biformalne treningura, e cilosa te barjon lenge šanse e bućarnimaske. Pašal akava, o projekto, khetane e privatnone sektorosa, organizuil specialikani praksa thaj e treningura sostar o trubuipe si len e unzarutne e bućake/e dženenge save inćaren thaj den i bući e aver dženenge. O importantno elemento e projektosko si o suporto e dženenge ando korkorobućarnipe. Godoleske o InR projekto thol o akcento pi edukacia thaj o svatuipe/konsaltingo sar bi e kandidatura maj lokhes miškosarena piro bizniso. Pale geja, akava projekto astarel vi o ulavipe e trubuikane ekipažosko vaš o korkorobućarnipe. O projekto si les fokuso vi po direktno keripe e bućako, khetane e khetanimasa thaj e dženenca save si o target grupa, e cilosa te animiril len thaj te motiviširil len te aktivno len o kotor ando barjaripe e lokalnone khetanipasko. E partnerikane organzacie realizuin aktivitetura sar kaj si karijerno vastaripe thaj svatuipe, (psiho) socijalno suporto, juristikano thaj aver mažutipe ando proceso e socijalne inkluziako e Romengo thaj e Romnjengo, sar vi ando proceso e reintegraciako kana ando pučipe si e readmisantura/ e džene save sesa irisarde katar aver phuvja.

pročitajte više...

196

Save nakhle treningo

306

Serviso unzardo e targetirime dženenge

88

Bućarde

855

Save nakhle treningo vaš antidiskriminacia

2

Kampanje

932

Džuvlja saven sas dino suporto prekal e napia

ULAVAS TUMENCA

E NEVIMATA THAJ EVENIMENTURA

30.07.2020.

Poziv za korisnike

više o ovome...

21.05.2020.

I Nevi šansa vaš o bućarnipe e terne Romengo palal agorisardo profesionalno treningo

više o ovome...

21.05.2020.

Neve napia vaš socijalno inkluzija e Romengi thaj e Romnjengi

više o ovome...

21.05.2020.

E Projektura vaš o bućarnipe e grupengo save phares resen dži kaj i bući

više o ovome...