Fah treningo

O projekto Inkluzia e Romengi thaj e aver marginalizuime grupengi an i Srbia del o suporto e Romenge, readmisantunenge (e džene save sesa irisarde katar i EU phuvja) thaj aver grupenge save phares resen dži kaj i bući (lungone vaktoske bibućarne džene, e džene bi kvalifikaciako, e gadala save naj len trubuikano nivelo e edukaciako). Akava suporto astarel fah treningo so del o šajipe e targetirime dženenge te maj lokhes resen dži kaj i bući.

O projekto organizuil thaj ralizuil duj felura e treningoske:

  • o treningo vaš prindžarde unzarutne e bućake, thaj
  • o treningo vaš o marketo e bućako.

E treningura vaš e prindžarde unzarutne e bućake o projekto organizuil andi kooperacia e bućake unzarutnenca katar sasti Srbija saven si len o trubuipe te len pi bući e kadrunen saven našti te arakhen po marketo e bućako. E treningura si kreirime prekal e trubuimata e bućake unzarutnenge, a e participanturen save sićon talal o treningo si len o šajipe te ačhen pi bući kav o unzarutno e bućako palal o treningo.

E treningura vaš o marketo e bućako si e fah treningura vaš e buća save si maj rodine po marketo e bućako thaj ageja del pe i šansa gadalenge save keren o treningo te maj lokhe arakhen i bući. Si lav tar o sićipe e zanatunengo sar kaj si o vrasaripe, vastaripe e vazdimaske mašinenca, thaj aver. Sa e treningura save unzarel o projekto si sertifikuime thaj realizuin pe an i kooperacia e akredituime institutenca thaj e centrunenca vaš e bareberšenge dženengo edukacia.

Sa e fah treningura si bipokinimaske vaš participantura/sikljovne

Akanutne džal o gatisaripe e fah treningunengo vaš e prindžarde unzarutne e bućake thaj vaš o marketo e bućako:

LEONI, NIŠ – FAH TRENINGO VAŠ OPERATERA AN O PRODUKTUIBE E KABLUNENGO

Opširnije

KENTAUR, VRANJE – FAH TRENINGO VAŠ E SUVUTNE/ E DŽENE SAVE SUVEN

Opširnije

BALKAN, NIŠ – FAH TENINGO VAŠ E VRASARUTNE

Opširnije