O Foro Vršac

O foro Vršac khetane e partnerenca, e Centrea vaš i socialni bući thaj e Forutnenge amalipasa IMPULS kerel e treningura vaš e džene save phares resen dži kaj i bući thaj save bešen pi teritoria e foroski Vršac.

Vaš maj but informacie tar e treningura šaj te adresirin amen e pučimata pi mejl adresa: impuls.vrsac@yahoo.com vaj po telefono 064 645 4057 sako dive e bućako de katar 14.30 dži 19 sata.

E aktuelne konkursura

Te naj nisave aktuelne konkursura, akharas tumen te kontaktirin amen phandlo e lekhavimaske lilesa vaš e avutne treningura.