O Foro Vršac

O Foro Vršac khetane e partnerenca, e Centrea vaš i socialni bući thaj e Forutnenge amalipasa IMPULS kerel e treningura thaj i selekcia e dženengi katar e kategorie save maj phares resen dži kaj i bući thaj unzarel lenge o mentoripe vaš o širdipe e bućako.

E alosarde kandidatunenge saven si i ideja e biznisostar thaj mangen te realizuin la, ka ačhel sar o šajipe o ekspertikano suporto ando hramipe e biznis planosko, o mentoripe ando tradipe e pire korkore bućako. E maj suksesune kandidatunen ka ovel unzardo suporto andi forma e ekipažoski vaš o bahtalo širdipe e bućako.

E aktuelne konkursura

Vaš maj but informacie tar e treningura šaj te adresirin amen e pučimata pi mejl adresa: impuls.vrsac@yahoo.com vaj po telefono 064 645 4057 sako dive e bućako de katar 14.30 dži 19 sata.