30. 7. 2020.

Poziv za korisnike

Vakares vaj hramosares pi germaniaki vaj anglikani čhib po gasavo nivelo te šaj te keres konverzacia (vakarimata), te šaj te hramosares jekh harno email vaj te haćares detalikanes o vakaripe nekasa kasko dajako čhib si goda?

Labares tu kopjutero, smart (gođaver) telefono, thaj/vaj o tableto?

San komunikativno, trušalo e džanglimastar, khames te keres i bući ando timo thaj te mažutis aver manušen?

Keres kotor an jekh tar pomenisarde kategorie save maj phares resen dži kaj i bući:

 • E Roma/Romnja
 • E Lungevakteske bibućarne džene (maj lungo tar jekh berš)
 • E Irisarde džene/ readmisantura pi baza e Haćarimaski tar i readmisia
 • E džuvlja
 • E sompravarde deja/dada
 • E džene maj terne tar 30 berša
 • E džene saven si o invaliditeto

Te pheres akala kondicie, akaras tut te lekhares tut vaš

O konkurso e bućako pi pozocia Konsultanto/ O dženo/i dženi savo del o svatuipe vaš o kandimasko suporto (e dženenge save ka labaren o serviso)

Benefitura/ lačhimata e dženenge save len kotor ando konkurso:

 • I bući andi kompania Sitel pi pozicia Konsultanto/ O dženo/i dženi savo del o svatuipe vaš o kandimasko suporto (e dženenge save ka labaren o serviso).
 • Konkurentno plata thaj pherdo lekharipe e bućarutnesko de katar o širdipe e bućako.
 • I bući khereste thaj fleksibilno vakto e bućako.
 • I bući an pozitivno atmosfera thaj ando timo savo del suporto e pire membrunenge.
 • O šajipe vaš o profesionalno barjaripe thaj angljaripe an moderno thaj dinamikano bućako trujalipe.

Si trubuikano te pheres akala kondicie:

 • Maj zala B2 nivelo e čibjake/germanikano, anglikano/ džanglimasko ( te naj tut sertifikato, lekhar tut vi geja thaj amen ka testiris tut)
 • Ulavdo varem/soba vaš i bući e stabilne internetosa thaj e stabilne elektrikaja.

Te ćiro nivelo e čhibjako si paše e trubuikane džanglimaste, an avutno periodo amen ka kontaktiris tut thaj ka organizuis o sićipe vaš e čhibjako angljaripe sar o kotor e projektosko Inkluzia e Romengi thaj aver marginalizuime grupengi andi Republika Srbija. O sićipe realizuil e Germaniaki organizacia vaš maškarthemutni kooperacia (GIZ) savja si la suporto de karar GFA consulting group GMbH.

Sitel si kompania savi uč 9 berša suksesune kerel i bući andi Srbija, a lesko timo astarel maj but tar 1.000 čačune ileske kolegunen. E bućarutne ando Sitel sako dive keren komunikacia e dženenca katar maj but tar 22 kulture katar sasti lumia pi jekh tar 10 lumiake čhiba.

Te manges te lekhares tut, pher akava lekharimasko formularo.
O roko e lekharimasko si 31.08.2020.
Sa e kandidatura save ka den andre ando maj cikno alosarimasko angrustin, ka oven kontaktirime e telefonosa vaj email- osa.